fbpx

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro ÚČASTNÍKY VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

Níže uvedené podmínky jsou platné pro každého Účastníka a/nebo Klienta, který provedl závaznou registraci na akci pořádanou společností Identity-obličejová chirurgie s.r.o., IČO: 24227242, se sídlem Soběslavská 2062/44, Vinohrady, 130 00 Praha 3, zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 190573 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „Pořadatel“) prostřednictvím webu https://www.facevision.cz/ sekce vzdělávání. 

Podmínky zůstávají pro Účastníka jakož i Klienta platné i v případě, kdy dojde ke zrušení registrace ze strany Účastníka případně Klienta.

Tyto všeobecné podmínky (dále jen „VP“) upravují vzájemná práva a povinnosti Pořadatele vzdělávací akce a Klienta, tj. právnické osoby nebo jiného uspořádání (dále jen „Klient“), které si u Pořadatele objedná možnost účasti na akci pro konkrétní fyzickou osobu (dále jen „Účastník“).

Ustanovení VP jsou nedílnou součástí každé Smlouvy uzavřené přes Webovou stránku či e-mailem.

1) Závazná přihláška

Klient provádí registraci účasti na vzdělávací akci formou vyplnění osobních údajů do registračního systému Pořadatele.

V okamžiku, kdy klient potvrdí svoji registraci „registrovat“, je na základě zadaných dat Klientovi automaticky vygenerován z rezervačního systému Pořadatele registrační kód, tímto se registrace automaticky stává závaznou přihláškou ze strany Účastníka. Na základě závazné přihlášky jue účastník vždy povinen uhradit účastnický poplatek.

Účast na akci je podmíněna úhradou registračního poplatku, a to s dodržením podmínek, uvedených
na vystaveném dokladu pro platbu., odpovídající předem stanoveným podmínkám akce.

Klient není oprávněn účast Účastníka na akci zrušit.

V případě, že se Účastník neúčastní nebo nemůže účastnit akce, a to:

  • z jakýchkoli důvodů, tj.
  • z důvodů na straně Účastníka nebo Klienta jakož i
  • z jiných důvodů např. z důvodů vyšší moci nebo v důsledku přijatých opatření orgány veřejné moci, zejména nikoliv však výlučně vydaných v souvislosti se šířením zdraví ohrožující nákazy viru s označením SARS CoV-2 („koronavirus“), zejména v důsledku trvání nouzového stavu, vyhlášeného pro území České republiky dle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jakož i vydaných na základě zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů

je Účastník oprávněn přenechat své právo účasti na příslušné akci jiné osobě v rámci příslušného Klienta anebo i jinému Klientovi.

Pořadatel je oprávněn individuálně rozhodnout o vrácení registračního poplatku i v rozporu s těmito VP.

Po závazné registraci na akci je Účastník povinen dodat Pořadateli veškeré pravdivé informace, které jsou Pořadatelem v souvislosti s konáním akce požadovány a to v Pořadatelem stanoveném termínu. Nedodání těchto informací může být důvodem pro zrušení registrace Účastníka ze strany Pořadatele, bez nároku na vrácení uhrazených registračních poplatků. V případě nedodání informací Klientem a/nebo Účastníkem Pořadateli nebo neposkytnutí dostatečné součinnosti Klientem a/nebo Účastníkem Pořadateli dle tohoto odstavce má Pořadatel nárok na smluvní pokutu vy výši zaplaceného registračního poplatku.

Pořadatel má právo nezaregistrovat závaznou přihlášku, aniž by byl povinen své rozhodnutí zdůvodňovat.

2) Registrační poplatky

Závazně registrovaný účastník, tedy účastník se závaznou přihláškou (viz. bod 1), je povinen uhradit Pořadateli účastnický poplatek.

Podklad pro úhradu účastnického poplatku je zaslán účastníkovi na mailovou adresu uvedenou v rezervačním systému před datem zahájení vzdělávací akce.

Při stornování účasti ze strany Klienta po vytvoření závazné přihlášky se uhrazené registrační poplatky nevrací (není-li uvedeno jinak). Stornem účasti po vytvoření závazné přihlášky v rezervačním systému Pořadatele nezaniká povinnost účastníka k úhradě účastnického poplatku.

V případě storna / změny termínu akce ze strany Pořadatele se platba ze strany Klienta převádí na kredit, který má Klient možnost využít v rámci dalších akcí Pořadatele až do vyčerpání kapacit příslušných dalších akcí Pořadatele. V případě, že se žádná z potenciálních Účastníků příslušného Klienta nebude schopen účastnit žádné akce Pořadatele do 3 let od uhrazení příslušeného registračního poplatku, je Klient oprávněn požádat Pořadatele o vrácení uhrazeného registračního poplatku a to ve lhůtě 14 dní od uplynutí 3 let od uhrazení příslušeného registračního poplatku (prekluzivní lhůta), Pořadatel je pak povinen vrátit Klientovi registrační poplatek ponížený o náklady vynaložené Pořadatelem na příslušnou akci/akce, na které se příslušný Klient nebo jeho Účastník hlásil a neúčastnil.

3) Organizace a konání vzdělávací akce

Pořádání akcí je výhradním rozhodnutím Pořadatele. Pořadatel není k pořádání vzdělávacích akcí povinen.
Pořadatel si vyhrazuje právo zveřejnit přehled Účastníků z řad vystavovatelů, ostatních firem a Účastníků z vysokých škol.

Pořadatel si vyhrazuje právo z mimořádných důvodů (technických, organizačních, kapacitních, případně jiných neočekávaných důvodů ) na změny: zrušení termínu, určení náhradní termínu, místa konání, přednášející osoby, a to nejpozději do dne zahájení vzdělávací akce.

V případě, že Pořadatel v důsledku jím nezaviněných okolností nemůže zahájit vzdělávací akci, uvědomí o tom Účastníky vzdělávací akce v nejbližším možném termínu.

Konání akcí se řídí vždy zákonem stanovenými podmínkami, které jsou aktuální v době konání akce.

Účastník se zavazuje sledovat internetové stránky Pořadatele a změny těchto VP.

Klient je souhlasí s tím, že program příslušné akce je pouze orientační a rámec obsahu akce je stanoven v sekci Téma u příslušné akce na internetových stránkách Pořadatele.

4) Pojištění a bezpečnost

Pořadatel prohlašuje, že registrační poplatek neobsahuje pojištění Účastníka během konání akce.
Účastník je povinen respektovat a řídit se všemi bezpečnostními a organizačními pravidly, která Pořadatel nastavil a zajistil pro plynulý a bezpečný průběh vzdělávací akce dodržování určených pravidel se týká nejen samotné vzdělávací akce, ale také všech doprovodných akcí a aktivit.

Pořadatel neodpovídá Účastníkovi za ztrátu, zničení či jakékoliv poškození věci Účastníka, tašek nebo zavazadel bez ohledu na to, zda se zničení či jiné poškození stalo před zahájením, během či po skončení vzdělávací akce. Účastník ani Klient nemají právo na náhradu škody na odložené věci ani na náhradu škody na vnesené věci vůči Pořadateli.

Pořadateli nevzniká vůči Účastníkovi jakákoliv povinnost nebo závazek, související s případnou ztrátou, odcizením, poškozením nebo znehodnocením věci Účastníka. Pořadatel nezodpovídá za jakékoliv úrazy nebo zranění, které se Účastníkům přihodí během kterékoliv části vzdělávací akce, zletilý Účastník plně zodpovídá za své chování a nese za něj odpovědnost. Pořadatel tímto doporučuje Účastníkovi uzavřít si na vlastní náklady úrazové a zdravotní pojištění na dobu trvání vzdělávací akce.

Klient prohlašuje, že Klient jakož i Účastník jsou plně způsobilí a kvalifikovaní se příslušné vzdělávací akce účastnit a berou na vědomí, že v případě, že si způsobí újmu na zdraví nebo mu ji způsobí jakýkoliv jiný účastník nemá právo na náhradu újmy vůči Pořadateli.

5) Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů je Pořadatel.

Právní základ pro zpracování údajů je smlouva mezi Pořadatelem a Klientem.

Účel zpracování osobních údajů je plnění smluvních a organizačních povinností Pořadatele ve vztahu k příslušné akci a příslušnému Klientovi a Účastníkovi.

Příjemci osobních údajů: poskytovatel údržby informačního systému.

Doba zpracování osobních údajů: Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejména dle zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a dále zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Práva klienta:

  • Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce získat – informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má Klient právo kdykoli doplnit.
  • Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o Klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.
  • Klient má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má Klient právo kdykoli vznést námitku.
  • Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
  • Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.
  • V případě, že bude Klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným správcem, může podat stížnost přímo jemu.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.  https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276

Klient prohlašuje, že ve vztahu ke všem osobním údajům, které Pořadateli poskytl tak učinil v souladu s právními předpisy, zejména v souladu s GDPR a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Klient zejména prohlašuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté ohledně Účastníka je oprávněn poskytnout a poskytnul je v souladu s právními předpisy.

6) Závěrečná ustanovení

Pořadatel je oprávněn v případě porušení některé z výše uvedených podmínek ze strany Klienta či Účastníka, vyloučit Účastníka akce z další účasti na vzdělávací akci. V takovém případě nevzniká Klientovi akce žádný nárok na náhradu případných škod a navrácení mezitím zaplaceného registračního poplatku nebo objednaných služeb a Pořadatel má právo na smluvní pokutu v součtu výši všech nevyužitých registračních poplatků a všech nevyužitých kreditů.

Práva a povinnosti zde výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).