fbpx

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ pro OBCHODNÍ PARTNERY

Všeobecné podmínky pro OBCHODNÍ PARTNERY (spolupracující firmy, dodavatelé)

 

Tyto podmínky jsou stanoveny pro obchodní partnery, jako jsou například dodavatelé služeb, dodavatelé zboží a pomůcek, vystavovatelé, agentury, atd.. Podmínky jsou platné pro každou osobu, která je na akci přítomna jako zástupce, zaměstnanec, vedoucí pracovník nebo majitel partnera.

Přítomnost obchodního partnera na akci je možná vždy pouze v případě, že spolupráce mezi pořadatelem a obchodním partnerem byla projednána před zahájením akce a to s dostatečným časovým odstupem, nutným pro stanovení závazných podmínek spolupráce.

 1. Obchodní pravidla upravují postavení, práva a povinnosti organizátora a objednatele.
 2. Objednávku musí objednatel doručit ve lhůtě stanovené organizátorem. Dnem potvrzení objednávky tato zakládá závazný právní vztah mezi organizátorem a objednatelem podle obchodního zákoníku ČR. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení organizátorovi.
 3. Odesláním objednávky objednatel výslovně souhlasí s těmito závaznými obchodními podmínkami.
 4. Výstavní plochou se rozumí plocha v m2 s příslušenstvím nebo plocha pro reklamní banner podle objednávky.
 5. Firemní prezentací se rozumí satelitní symposium nebo sponzorovaná přednáška zařazená do odborného programu akce.
 6. Všechny objednávky související s účastí a prezentací na akci musí být závazně potvrzeny nejpozději do 14ti dnů před akcí.
 7. Platba závazně potvrzených objednávek (dále jen „závazná objednávka“) musí být objednatelem provedena s dodržením termínu splatnosti, který je uveden na vystavené faktuře.
 8. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05% neuhrazené částky za každý den prodlení.
 9. Prodlení s úhradou konečné ceny delší 60 dnů je důvodem pro jednostranné zrušení objednávek účasti dlužníka na jiných odborných akcích pořadatele.
 10. Všechny platby, uskutečněné podle těchto Závazných pravidel pořadatele, musí být provedeny bankovním převodem.
 11. Zruší-li objednatel objednávku nebo její část:
  do 90 dnů (včetně) před začátkem akce, činí stornovací poplatek 50% z ceny objednané inzerce, reklamy výstavní plochy nebo prezentace;
  do 60 dnů (včetně) před začátkem akce, činí stornovací poplatek 75% z ceny objednané inzerce, reklamy, výstavní plochy nebo prezentace;
  do 30 dnů (včetně) před začátkem akce a později, činí stornovací poplatek 100% z ceny objednané inzerce, reklamy, výstavní plochy nebo prezentace.
 12. O zrušení, nekonání, změně termínu akce z důvodu vyšší moci informuje pořadatel bezodkladně objednatele. V den oznámení zanikají veškeré k tomuto dni existující závazky mezi organizátorem a objednatelem bez náhrady. Organizátor je k tomuto dni oprávněn použít na základě řádného vyúčtování příslušnou odpovídající část již uhrazených plateb na úhradu již vynaložených nákladů.
 13. Objednatel resp. vystavující firma se zavazuje, že bude dodržovat všechny pokyny organizátorů akce, bezpečnostní podmínky a pravidla a bude postupovat v souladu se zákonnými normami
 14. Objednatel má za povinnost na vlastní náklady pojistit všechny prezentované exponáty. Organizátor nenese odpovědnost za jejich ztrátu či poškození.
 15. Všechny ceny jsou stanovené dohodou a jsou uvedené bez DPH.

Ostatní podmínky vždy dle aktuálně platných právních předpisů ČR.


Objednání

Tel.: 271 750 826 nebo 777 273 777
Mail: [email protected]

Rezervace termínu

PROČ si nás vybrat

• nadstandardní rozsah služeb
• výjimečná kvalita péče
• absolutní diskrétnost
• vysoká etika ošetřování
• jednoznačná cenová politika

KDE NÁS NAJDETE

Soběslavská 2062/44
130 00 Praha 3 Vinohrady

Hned u metra Želivského (trasa A)

Mapa

Streetview